در حال حاضر آزمون «قرآن و نماز» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/03/22 ساعت 00:00 تا تاریخ 1399/03/23 و ساعت 00:05 میباشد