قوانین و مقررات

کلیه مسئولیت های انتشار پرسشنامه برعهده کیست ؟
کلیه مسئولیت های انتشار پرسشنامه برعهده کیست ؟

کلیه مسئولیت های انتشار پرسشنامه به عنوان پرسشنامه تحقیقاتی یا نظرسنجی یا آزمون یا  فرم انلاین و محتوای به دست امده برعهده شخص یا سازمان مصرف کننده است.

فهرست